1886 Turkish Bible Title Page & TOC

Kitâb-ı Mukaddes

yaʿnî

ʿAhd-i ʿatîk ve ʿAhd-i cedîd

ʿAn asıl muharrer bulunduğu ʿİbranî ve Keldanî ve Yûnânî lisânlarından bi’t-tercüme
14 Muharrem el-Harâm 1301 ve 3 Teşrîn-i Sânî 1299 tarîhli ve 752 numaravlı ruhsatnâmesiyle ve İngiliz ve Amerikan Baybıl Şirketleri masârifiyle
İstanbulda
Boyacıyan Aġop Matbaʿasında tabʿ olunmuşdur
1886

Modern Türkçesi:

Kutsal Kitap
yani
Eski Antlaşma ve Yeni Antlaşma
İbrani, Keldani [Arami] ve Yunani dillerinde yazılan orijinal metinlerden tercümesiyle
Milli Eğitim Bakanlığının 752 no.'lu ve 14. Muharrem el-Haram 1301
ve 3. Teşrin-i Sani 1299 hicri tarihinde verilen izin belgesiyle
ve İngiliz ve Amerikan Kitabı Mukaddes Şirketlerinin masrafıyla
İstanbul'da
Boyacıyan Aġop Matbaʿasında basılmıştır
1886

ʿAhd-i ʿatîk ve ʿAhd-i cedîdin Fihristi

 
Eski Antlaşma ve Yeni Antlaşma'nın
İçindekiler Listesi