1876 Isaiah cover & afterword

İşʿayâ

Peyġambere nâzil olan

vahiydir

 

[ Yeşaya Peygamber'e indirilen vahiydir ]

[ Kitabın nesriyat ayrıntıları için asağıdaki sonsözüne bakınız ]

İşbu kitâb-ı mukaddes İngilterreniŋ ve sâʾir rubʿ-ı meskûnuŋ etrâf ve eknâfinda kütüb-ı mukaddeseyi neşr zımnında Londrada muntazam olan encümeniŋ hisâbına mahsûben

Viyana şehrinde Adolf Holshausen nâm tabâʿıŋ matbaʿa-yı medreseʾ-i mülûkânesinde tabʿ ve temsîl kılınmışdır 

fi sene 1876 el-mesîhiyye